Universitat de Lleida  
   
 

 Història de l'Art.


Johann Zoffany· La tribuna de los Uffizi · 1778

DESCRIPCIÓ DELS ESTUDIS

Els estudis d’Història de l’Art s’orienten actualment a formar l’alumne des d’una òptica integral, tant formalista com iconogràfi ca, amb la clara aspiració d’ampliar al màxim la formació dins del camp dels audiovisuals i de les arts de l’espectacle.

Els objectius generals del Grau de Història de l’Art de la UdL són els següents:
· Proporcionar a l’alumne coneixements racionals i crítics de la producció artística al llarg de la història i de la seva manifestació en diferents cultures i a través dels diversos llenguatges artístics.
· Preparar a l’alumen en una formació específica en diferents camps, funcions i activitats pròpies de l’historiador de l’art.
· Capacitar a l’alumne per una pràctica professional que cobreixi les diferents demandes socials, en especial aquelles relacionades amb el mercat laboral, de manera que rebi el ple reconeixement de les seves competències professionals.


 Mes informació [+]

 Història.

Pieter Brueghel · La cosecha · 1565
.

DESCRIPCIÓ DELS ESTUDIS

Els estudis d’Història s’enfoquen a partir de l’anàlisi dels processos de canvi de les societats humanes i aprofundeixen en el context històric més immediat. Alhora, l’estudiantat aprendrà els mètodes i les tècniques pròpies de l’historiador.

L’objectiu fonamental de l’ensenyament de la Història es proporcionar un coneixement racional i crític del passat de la humanitat amb la finalitat que l’individu i la societat en general puguin comprendre el present. Cap altra ciència permet adquirir de forma tan completa tal capacitat de posar en relació els esdeveniments i processos del passat i els del present i llançar llum sobre la manera en que aquells influeixen en aquests. I cap altra cosa contribueix més, encara que altres puguin estar a la mateixa altura en aquest camp, al reconeixement crític de la diversitat històrica i cultural, a la inculcació d’actituds de tolerància i respecte pels punts de vista que se’n deriven de tradicions històriques i culturals diverses, i al desenvolupament d’una consciència cívica.

 Mes informació [+]